Özışık Süt Ürünleri bünyesinde bulunan şahsıma ait özel nitelikli kişisel verilerim de dahil her türlü kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Özışık Süt Ürünleri’nin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir aydınlatma yaptığını, aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

1) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Özışık Süt Ürünleri (www.ozisiksut.com.tr) olarak, güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.ozisiksut.com.tr olarak; mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.

Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.ozisiksut.com.tr olarak, sistemlerimize kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

www.ozisiksut.com.tr tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve ayrıca www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, www.ozisiksut.com.tr ve www.ozisiksut.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, www.ozisiksut.com.tr ve www.ozisiksut.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, www.ozisiksut.com.tr’nin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişi kimliğini belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel veriler www.ozisiksut.com.tr mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya www.ozisiksut.com.tr e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edilebilir ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde edilebilir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ozisiksut.com.tr’ye iletmeniz durumunda, www.ozisiksut.com.tr talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, www.ozisiksut.com.tr tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

6) Müşteri Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin www.ozisiksut.com.tr tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. www.ozisiksut.com.tr’ye doğrudan tarafımca verilen veya www.ozisiksut.com.tr mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya www.ozisiksut.com.tr e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin;

www.ozisiksut.com.tr’nin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde paylaşılmasına,

www.ozisiksut.com.tr’nin hukuki yükümlülüklerinin gereği olarak işlenmesine,

www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların www.ozisiksut.com.tr iş birimleri tarafından yapılması, www.ozisiksut.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, bana özel kampanyalar hazırlanması, kendimin, www.ozisiksut.com.tr’nin ve www.ozisiksut.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerimi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerimin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla,

KVKK’de tanımlanan kapsamda işlemesine, muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.